Aktuella frågor i Danderyd

Många viktiga frågor bevakas av Naturskyddsföreningen i Danderyd. Aktuella exempel är

  • Rinkebyskogen
  • Rösjökilen
  • Skötseln av våra naturreservat och andra grönområden
  • Vattenkvaliteten i Edsviken och Värtan
  • Utbyggnaden av Danderyds sjukhus

 

Rinkebyskogen blev naturreservat!

Den 3 februari 2014 beslöt Kommunfullmäktige att Rinkebyskogen ska bli ett kommunalt naturreservat.

Naturskyddsföreningen har under många år kämpat för detta och ser med tillfredsställelse att beslutet äntligen är i hamn. I takt med att nordostsektorn växer är det ytterst viktigt att bevara större sammanhängande grönområden för rekreation, motion och naturupplevelser.

Rinkebyskogen är en del av Rösjökilen, som sträcker sig från Djurgården till Sigtuna. En sådan så kallad spridningskorridor har stor betydelse för den biologiska mångfalden. Nu behöver vi inte befara att ”vår” del av kilen ska stängas igen av ny bebyggelse.

Naturskyddsföreningen i Danderyd följer nu noga kommunens skötselplan för skogen och Svenska Kraftnäts restaurering efter markförläggning av kraftledningen.

 

Bakgrund
Den 12 september 2012 beslutade Tekniska nämnden att godkänna förslaget till kommunalt naturreservat för Rinkebyskogen. De styrande lovade att detta skulle vara klart senast år 2012. Förhandlingarna med Sveaskog och Stockholms stift, de två stora markägarna (förutom kommunen) drog ut på tiden och kunde sedan inte avslutas eftersom ägarna höjde priset på marken till helt orimliga belopp.

Lösningen, som Naturskyddsföreningen i Danderyd stöttade, blev att bilda ett kommunalt naturreservat. Kanske priset för Sveaskogs och stiftets mark nu hamnar på en mer rimlig nivå. Vi hoppas på det.

Kraftledningen
Den nya 400 kV:sledningen grävs nu ner i Rinkebyskogen. Söndagen den 27 oktober kl. 10.00 gjorde vi en vandring längs en del av ledningen i Rinkebyskogen. Se också höstprogrammet 2013.

Naturskyddsföreningen i Danderyd har kontinuerligt kontakt med Jan Bergström på Tekniska kontoret, som bevakar återställandet av marken där man gräver för ledningen.

 

Edsvikens vatten

Lennart, Nylund, kommunens VA-planerare, informerade på vårt årsmöte 2014 om tillståndet i våra sjöar och vattendrag, om Edsvikens vattensamverkan och om vad vi alla kan göra för att bidra till en hållbar hantering av dagvattnet.

Några exempel är att tvätta bilen i auktoriserad biltvätt, minska användningen av bekämpningsmedel i trädgården, undvika att hårdgöra gångar och parkeringsytor och se till att vatten stannar på tomten och leds ut i trädgårdens grönytor.

Bakgrund
Edsvikens vattenkvalitet är bekymmersam. Orsaken är framför allt alla dagvattenledningar som mynnar ut i Edsviken. Kommunen påminner med skyltar längs stranden om vad varje hushåll bör tänka på. Stockholms stad, Danderyd, Solna, Sollentuna, Sundbyberg och Järfälla påverkar alla Edsvikens vattenkvalitet och driver därför tillsammans Edsvikens vattensamverkan.

Hanteringen av dagvatten är en viktig fråga för kommunerna, också på grund av EU:s vattendirektiv. Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt beslutade den 16 december 2009 om miljökvalitetsnormer för vattenmiljöerna inom Stockholm-Mälarregionen. Myndigheter och kommuner ska vidtaga de nödvändiga åtgärderna för att uppnå god status i alla vattenförekomster senast den 22 december 2015.

 

Ny akutvårdsbyggnad vid Danderyds sjukhus

Kommunstyrelsen beslöt 2013-05-20 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för del av fastigheten Sjukhuset 5 för byggande av ny akutvårdsbyggnad.

Naturskyddsföreningen har följt detaljplaneprocessen och särskilt bevakat: naturen i backen ner mot Edsviken, dagvattenhanteringen och att tillbyggnaden inte hindrar en eventuell tunnelförläggning av E18.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret sände 2014-09-04 ut en Samrådsredogörelse. Vi såg med tillfredsställelse att planen hade kompletterats med bl a följande bestämmelser:

  • Ekar väster om sjukhuset med en stamdiameter större än 30 cm mätt 1,5 m ovan mark får inte avverkas
  • Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor får inte direktanslutas till kommunal ledning eller ledas orenat till recipienten (Edsviken)

Vi fortsätter att följa planprocessen.

 

Cedergrenska parken

Cedergrenska strandenNu kan vi glädja oss åt att upprustningen av Cedergrenska stranden är klar. Strandpromenaden är uppbyggd igen, efter många års erosion och stranden är skodd med ett lager sten som stopp för fortsatt erosion. Det gamla pålverket längs badstranden är också återuppbyggt så som det var på Cedergrens tid.

Många har bidragit till att Cedergrenska parkens strand fortfarande är tillgänglig för allmänheten – Amorina, Cedergrenska parkens vänner och Naturskyddsföreningen i Danderyd. På Luciadagen 2012 biföll Mark- och miljödomstolen vårt överklagande av kommunens planer att låta stranden ingå i marinan intill.

Naturskyddsföreningen i Danderyd och Amorina beviljades bygglov för en upprustning och skänkte sedan bygglovet till kommunen med önskan att stranden skulle restaureras. Här blir nu en ramp för barnens jolleverksamhet, en fin strandpromenad där man kan sitta och njuta av utsikten och den  fria vattenspegeln, och en badstrand för allmänheten.

Bygglovet omfattar också en återuppbyggd träbrygga som på Cedergrens tid. Vi hoppas att den också ska bli verklighet!

 

Bakgrund
Cedergrenska parkens strand och vattenområde riskerade att bli en marina om vi inte kunde förmå Moderaterna och Stocksunds båtklubb att avstå från sina planer på att lägga ut stora betongpontoner där. Naturskyddsföreningen i Danderyd förordade en utbyggnad av nya båtplatser i de arrendeområden  där båtklubbens verksamhet ej kolliderar med så höga natur- och kulturhistoriska värden som i Cedergrenska parken.

Mark-och miljödomstolen beslutade på Luciadagen 2012 att bifalla vårt överklagande av Byggnadsnämndens dispens från strandskyddet i Cedergrenska parken för betongpontoner. Därmed kan inte kommunen utvidga marinan i Stocksunds hamn att gå in i parken. Allmänheten kan därför fortsätta att njuta av den vackra utsikten och bada. Strandpromenaden, som fått förfalla under många år behövde dock rustas upp.

Naturskyddsföreningen överklagade under försommaren 2012 till Mark- och miljödomstolen länsstyrelsens godkännande av  byggnadsnämndens beslut om dispens från strandskyddet för betongpontonbryggor i Cedergrenska parkens strand- och vattenområde.
Se Lägesbeskrivningi augusti 2011.

Vi i nätverket Cedergrenska parkens vänner skickade den 5 juni 2011 en skrivelse till ledamöterna i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd inför nämndens prövning av Tekniska kontorets bygglovs- och strandskyddsdispensansökan för betongpontoner i Cedergrenska parkens fria vattenområde. Vi skickade även tre bilagor. Länk till missiv, skrivelsenbilaga 1bilaga 2 ,bilaga 3 och medlemsbrev.